CGC Logo - Rhagoriaith 1-1
Rhagoriaith banner 1

Newyddion Diweddaraf

07 Awst 2020

JAZZ LANGDON YN ENNILL GWOBR DYSGWR Y FLWYDDYN

Mae Jazz Langdon, cyn-fyfyrwraig ar gwrs Cynllun Sabothol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi’i choroni’n Ddysgwr y Flwyddyn fel rhan o ŵyl Eisteddfod Amgen 2020.

06 Awst 2019

Canolfan Rhagoriaith Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i lansio adnodd hyfforddi cenedlaethol cyntaf o’i fath ym maes Cyfieithu ar y pryd ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy yng nghwmni Gweinidog y Gymraeg.

Ar faes y Brifwyl yn 2019 lansiodd Rhagoriaith, Canolfan Gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, llwyfan cenedlaethol, Cyfieithu ar y Pryd Cymru, yng nghwmni Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan AC.

Mwy o Newyddion

Mae Rhagoriaith yn un o ddarparwyr hyfforddiant Cymraeg mwyaf blaenllaw Cymru yn y sector addysg ac yn un o ddarparwyr Llywodraeth Cymru o’r Cynllun Sabothol i Athrawon a Chynorthwywyr Dosbarth. Mae Rhagoriaith yn gallu darparu cyrsiau pwrpasol ar gyfer ysgolion i fodloni gofynion penodol, e.e. gwersi un-i-un neu ddarpariaeth datblygiad proffesiynol. Mae'r cyrsiau hyn wedi'u hanelu yn benodol i godi hyder a hyfedredd athrawon a dysgwyr, codi safonau ar draws yr ysgol a helpu i ddatblygu gallu unigolion i addysgu’r Gymraeg ar draws y cwricwlwm ar bob lefel.

Gall Rhagoriaith ddarparu hyfforddiant Cymraeg ar bob lefel a byddem yn hapus i drafod gofynion penodol unigolion neu ysgolion. Gall rhain fod yn gyrsiau untro fel rhan o ddiwrnodau HMS ysgol neu’n gyrsiau mwy rheolaidd i unigolion. Mae ein cyrsiau’n amrywio o ddysgu Cymraeg o’r newydd i alluogi siaradwyr Cymraeg i deimlo’n fwy hyderus yn eu defnydd o’r Gymraeg mewn ystafell ddosbarth. Mae gennym brofiad o ddysgu Cymraeg ar sail un-i-un i Benaethiaid a gallwn hefyd gynnig cyrsiau mwy arbenigol megis hyfforddi athrawon sy'n dysgu Cymraeg i ddatblygu sgiliau llythrennedd a darllen Cymraeg. Mae ein prisiau yn amrywio o £45 - £70 yr awr, yn ddibynnol ar natur pob cwrs. Cysylltwch â ni nawr i drafod eich syniadau a'ch gofynion.

Partneriaid a Chleientiaid