CGC Logo - Rhagoriaith 1-1

Tystysgrif Ôl-Raddedig mewn Polisi a Chynllunio Iaith

Darpariaeth / Cyrsiau

Bydd y dystysgrif arloesol hon yn apelio at unigolion graddedig sy’n gweithio yn y maes cynllunio iaith o fewn sefydliadau cyhoeddus Cymru neu mewn mudiadau trydydd sector yn y gymuned. Bydd yn rhoi sail gadarn i fyfyrwyr o ran deall prif gysyniadau cynllunio iaith a datblygiad y maes fel gweithgaredd proffesiynol dros y degawdau diweddar. Bydd y cwrs hefyd yn cynnig cyfle i unigolion gymhwyso’u dysgu i’w profiad a’u gwaith eu hunain.

Mae’r dysgu yn digwydd ar-lein trwy gyfuniad o seminarau a thiwtorialau, gwaith darllen, aseiniadau a chyflwyniadau. 

Mae’r Dystysgrif yn rhan o radd Meistr MA Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd.

Manteisia’r Dystysgrif Ôl-radd mewn Cynllunio Iaith ar y profiad ieithyddol cyfoethog a gynigir gan y cyd-destun dwyieithog yng Nghymru yn ogystal ag arbenigedd cydnabyddedig Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.
Cyfle i gymhwyso mewn maes sy’n tyfu yng Nghymru. Yn ymateb i strategaethau’r Llywodraeth (e.e. Cymraeg 2050). 
Cyfle i ddatblygu sgiliau mewn maes strategol pwysig; e.e. magu'r hyder i allu dadansoddi data, llunio polisiau, a thrafod cynllunio iaith yn hyderus.
Ffocws rhyngwladol y gellir elwa arno er budd y sefyllfa yn genedlaethol. Gwahoddir siaradwyr o Wlad y Basg a Llydaw er mwyn cynnig cyd-destun rhyngwladol ehangach.

Modwl 1: Hanfodion Cynllunio Iaith

Ystyried yn feirniadol brif agweddau damcaniaethol y maes cynllunio iaith drwy gyfeirio at ddamcaniaethau a dadansoddiadau perthnasol ac enghreifftiau ymarferol a dynnir o Gymru a thramor, ynghyd â thrafod y prif ddatblygiadau cymdeithasol a gwleidyddol o safbwynt cynllunio iaith yng Nghymru yn ystod yr ugeinfed ganrif a’r unfed ganrif ar hugain.

Modwl 2: Hyrwyddo'r Gymraeg

Archwilio sut yr hyrwyddir y Gymraeg yng Nghymru drwy gynllunio ieithyddol gan astudio’r modd y mae sefydliadau cyhoeddus yn gwneud hynny, beth sy’n eu cymell a pha brosesau ac egwyddorion yr ymwneir â nhw. Archwilir hefyd sut y caiff defnydd o’r Gymraeg ei hyrwyddo gan unigolion a chymunedau Cymraeg ynghyd ag asiantaethau’r wladwriaeth ac eraill.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth neu i wneud cais:

Mwy o wybodaeth

Os hoffech sgwrs am y Dystysgrif, cysylltwch â ni:

Cysylltwch

Darllewch y datganiad i'r wasg hwn i glywed gan gyn-fyfyrwyr y Dystysgrif:

Datganiad i'r Wasg
Siaradwyr Gwadd
Daeth yr Athro Emeritws Colin Williams i siarad â'r myfyrwyr fel siaradwr gwadd. Dyma nhw wedyn mewn cynhadledd yn dathlu ei gyfraniad i'r maes.
Cyd-destun rhyngwladol
Dr Aneirin Karadog, Rhagoriaith yn siarad am sefyllfa'r Llydaweg.